Suriyeliler Barometresi Araştırması

Suriyeliler Barometresi-2017 araştırması Türkiye genelinde hem yerel (Türk) toplum hem de Suriyeliler ile barometre oluşturmak amacıyla kapsamlı bir kamuoyu araştırması olarak T.C. Vatandaşları ile NUTS-2 düzeyinde 26 ilde yaşayan 18 yaş ve üzeri yaş gruplarıyla 2.089 kişiyle 3-14 Nisan 2017 tarihleri arasında CAPI – Computer Assisted Personal Interview-Bilgisayar Destekli Yüzyüze Görüşme yöntemiyle yapılmıştır. Diğer taraftan Türkiye örneklemine uygun olarak kamplardan 348 hane ( 6 ilde), kamp dışından 887 hane (10 ilde)  olmak üzere toplamda 1.235 haneden 7.591 Suriyeliye hane bazlı anket uygulanmıştır. Bu hane halkı sayısının 624’ ü sınır illerinde kamp dışında, 348’i sınır illerinde kamplarda, 263’ü ise diğer bölgelerde yaşayanlarla 31 Haziran-3 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Çoklu yanıtlama seçeneği çerçevesinde Türk toplumuna 10 farklı seçenek ile ülkedeki Suriyelileri nasıl tanımlayabilecekleri, bunun için en uygun ifadenin ne olacağı sorulmuştur. Gelen cevaplar arasında % 57,8 ile en çok “zulümden/savaştan kaçan mağdur insanlar” tanımlaması yapılmıştır. Bu cevabı takip eden üç cevap ise “ötekileştirme” ve yaygın endişeleri ortaya koymaktadır. Türk toplumu Suriyelilerin  %43 ile “Bize yük olan insanlar”; %39 ile “Bize ileride çok sorun açacak tehlikeli insanlar” olduğunu düşünmektedir. Suriyelileri “Dilenciler/sadece yardımlarla yaşayan insanlar” olarak tanımlayan % 24,4’lük bir grup daha söz konusudur. Bütün bunlar olumsuz algının ve Türk toplumunun Suriyelilere karşı duyduğu endişenin somut bir yansıması olarak görmek mümkündür. Ayrıca yaklaşık % 25’lik bir oran ile Suriyelilerin “dilenci” ya da “yardımla yaşayan insanlar” olarak görülmesi, 2011 yılından bu yana yaratılmış bazı algı ve etiketlerin ortadan kalkmadığını göstermektedir. “Din kardeşlerimiz” ve “ülkemizdeki misafirler” tanımlamaları ise % 20’şer destek almaktadır. “Bizden oldukça farklı ve bize yabancı insanlar” şeklinde ötekileştirici yaklaşım 7. sırada ve % 18 ile desteklenmektedir. Ankette Suriyeliler “İş gücü sömürülen insanlardır” seçeneğine ilgi ise  % 14,3 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Ortaya çıkan tablo incelendiğinde, vatandaşların Suriyelilere sosyal mesafeleri “çok uzak” %36,1 , “uzak” %26,8 , “ne uzak ne yakın” %17,5 , “yakın” %10,6 , “çok yakın” %9 olarak bulunmuştur. Başka bir anlatımla, Türk toplumunun % 62,9’u “uzak” ve “çok uzak” hissederken, % 19,6’sı “yakın” ve “çok yakın” hissini ortaya koymaktadır.

https://mmuraterdogan.files.wordpress.com/2016/06/suriyeliler-barometresi-yc3b6netici-c3b6zeti.pdf